Our Lady of LaVang

335 Sollers Point Road, Dundalk, Baltimore, Maryland

Roman Catholic churches near me in Baltimore, MD

Roman Catholic churches near me in Maryland


add my church button church software button raising funds button

Location of Worship


335 Sollers Point Road, Dundalk Baltimore Maryland 21222 Jump to map

Mass Times


Mass:

Sunday: 9:00 am, 11:00 am

Confessions: Half an hour before each Mass.

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT:

Thánh Lễ I: 9:00 AM
Thánh Lễ II: 11:00 AM

Mùa hè một Thánh Lễ: 10:00 AM

Contact Info


Call Pastor: (410) 282-1496 Call Office: Send Fax: Email Father JOSEPH TRAN CHUC / Cha JOSEPH TRẦN CHÚC Visit Website

(last updated on the 25th of May, 2023)

Share this page:
Tumblr
LinkedIn
Reddit
XING
WhatsApp
VK
Telegram


About Our Lady of LaVang


 • Sứ Mạng và Tôn Chỉ của Cộng Đoàn
  Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang
  Thuộc Tổng Giáo Phận Baltimore:

  Loan truyền Tin Mừng của Chúa Ki-tô.
  Nuôi dưỡng đức tin của Cộng Đoàn.
  Cổ võ tinh thần gia đình của Cộng Đoàn.
  Noi gương Chúa Ki-tô qua việc phục vụ người khác.

  Chúng ta, Cộng Đoàn Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang sẽ cùng nhau làm việc để thực hiện xứ mạng này qua sự tham gia hợp tác của tất cả mọi người đã chịu phép rửa tội. Chúng ta luôn luôn thực hiện tôn chỉ này với tinh thần một cộng thể hiệp nhất của Giáo Hội, trong sự hiệp thông với Đức Thánh Cha.

  Mission and Principles of the Community
  Our Lady of La Vang Parish
  Of the Archdiocese of Baltimore:

  Proclaim the Good News of Christ.
  Nurturing the Faith of the Community.
  Promote the family spirit of the Community.
  Imitate Christ by serving others.

  We, Our Lady of La Vang Parish Community, will work together to realize this parish through the cooperative participation of all baptized people. We always carry out this principle in the spirit of a united community of the Church, in communion with the Holy Father.

Our Lady of LaVang Photo Gallery

Leadership

 • Parish Priest / Linh Mục Chánh Xứ Father JOSEPH TRAN CHUC / Cha JOSEPH TRẦN CHÚC
 • Phone: (410) 282-1496
 • Fax:
 • Email: Email Father JOSEPH TRAN CHUC / Cha JOSEPH TRẦN CHÚC

Other Church Leaders

Administration

 • Phone:
 • Fax:

Children and Youth Activities


Ministries

Community Activities

Other Information

 • Parking:
 • Dress Code:
 • Adult Congregation:
 • Under 18 Congregation:
 • Other Information:

Our Lady of LaVang Location Map

Our Lady of LaVang Contact Form
Subject:
Your Name:
Your Email:
Message:
Subscribe to Our Lady of LaVang updates
Subject:
Subscription to Our Lady of LaVang updates
Your Name:
Your Email:
As soon as Our Lady of LaVang updates this page, you'll be notified by email.